top of page

 มาตรการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ 

ให้ความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง

มีสติกเกอร์พร้อมบาร์โค้ดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานของคุณมั่นใจว่าคุณนั้นได้ผ่านมาตรการในการปฏิบัติงานจริงเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อเรียบร้อยแล้ว

1616927981720.jpg

มีการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก

ด้วยมาตรฐานของ TEAM Public Health.

เราจะประเมินโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบภายในเป็นประจำบวกกับการตรวจสอบภายนอก

Protector Sticker Square Thai.jpeg

มีการรับประกันที่มองเห็นได้

สติกเกอร์ติดหน้าต่างพร้อมบาร์โค้ดเพื่อช่วยให้คุณสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงานว่าคุณกำลังใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันจากโรคติดต่อเช่น COVID-19 และ Norovirus

โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยใช้บาร์โค้ดที่สแกนได้บนสติกเกอร์

Protector Sticker Square Thai.jpeg

.

bottom of page