top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนPeter B

The One Minute Audit

ความเสี่ยงจากการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านอาหารในหลายๆครั้งนั้น เป็นเพราะการตรวจสอบนั้นมีรายละเอียดที่มากมาย และมีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านอาหารในองค์กรเท่านั้นที่จะทราบถึงสาเหตุดังกล่าว โดยวิธีปกติในการตอบโต้ 'ความเหนื่อยล้าในการตรวจสอบ' คือการทำรายงานสรุปการตรวจสอบ โดยผู้จัดการที่มีงานยุ่งจะมุ่งเน้นเป้าหมายเพื่อให้ได้มาตรฐานในภาพรวมของหน่วยงานก่อน โดยเราสามารถใช้ 'ตัวบ่งชี้หลัก' สองสามตัวเพื่อเน้น วิธีการจัดการความปลอดภัยของอาหารในหน่วยงาน ประโยชน์ของแนวทางนี้คือการมีส่วนร่วมกับลำดับชั้นการปฏิบัติงานโดยสนับสนุนให้พวกเขาใช้ทักษะการจัดการกับความปลอดภัยของอาหาร

ซึ่งคล้ายกับวิธีที่ผู้นำที่มีประสบการณ์จัดการประสิทธิภาพทางการเงินในการดำเนินงานของเขา เมื่อผู้จัดการระดับภูมิภาคไปเยี่ยมชมหน่วยงาน พวกเขาจะถามผู้จัดการสถานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญบางอย่าง เช่น การขายที่เหมือนกัน การหมุนเวียนพนักงาน และการสูญเสีย จากนั้นพวกเขาจะใช้ประสบการณ์เพื่อฝึกผู้จัดการในพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งแนวคิดของ One Minute Audit คือการนำเทคนิคนี้ไปใช้กับความปลอดภัยของอาหาร หากเราสามารถพัฒนาวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการระบุปัญหา 'การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร' ที่สำคัญในหน่วยการเรียนรู้ พวกเขายังสามารถโค้ชให้กับผู้จัดการสถานที่ เพื่อหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพได้ ความสำเร็จของการแทรกแซงการจัดการนี้สามารถวัดได้โดยใช้รายงานการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับที่บริษัท P&L วัดความสำเร็จทางการเงินของธุรกิจ

โดยผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์ทุกคนจะพัฒนาวิธีการในการประเมินมาตรฐานโดยใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักบางตัว และในทางปฏิบัติ ความสมดุลของการตรวจสอบเป็นเพียงการรวบรวมหลักฐานสนับสนุน เคล็ดลับของ One Minute Audit คือการคัดกรองตัวบ่งชี้หลักเหล่านี้ลงในรายการตรวจสอบง่ายๆ จากนั้นจึงฝึกอบรมผู้จัดการในทักษะการตรวจสอบขั้นพื้นฐานและให้ความรู้แก่พวกเขาในการโค้ชทีมของพวกเขา โดยตัวบ่งชี้ทั่วไปจะรวมถึงอุปกรณ์เฉพาะที่มักถูกมองข้าม และหากผู้จัดการล้มเหลวในการดำเนินการตามตารางการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ - ส่วนหัวของตู้กดน้ำดื่มแบบผสม, ด้านในของเครื่องทำน้ำแข็ง, ใบมีดของโต๊ะที่ติดตั้งแบบสามารถเปิดได้

จากนั้นตรวจสอบว่ามีตัวบ่งชี้ว่าผู้จัดการสถานที่ดูแลการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยหรือไม่อย่างไร - บันทึกการฝึกอบรมครอบคลุมทีมงานปัจจุบันหรือไม่ บันทึกอุณหภูมิหรือ ไม่ ผู้จัดการล้างมือเมื่อเข้าสู่ห้องเตรียมอาหารหรือไม่ และถ้าหากผู้จัดการอาวุโสนั้นมีความสามารถในการประเมินมาตรฐานและขับเคลื่อนการปรับปรุง ก็จะสามารถย้ายความรับผิดชอบสำหรับการจัดการความปลอดภัยของอาหารจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคไปอยู่ในมือของผู้บริหารสายงานได้

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


.

bottom of page